/
/
Toenemend belang van interne klacht­afhandeling

Toenemend belang van interne klacht­afhandeling

De Nederlandse Aanbestedingswet 2012 streeft naar een goede balans tussen de belangen van aanbestedende diensten en ondernemers. Voor de aanbestedende diensten is het van belang dat overheidsgeld doelmatig wordt besteed. Voor ondernemers is van belang dat aanbesteden een kans biedt om te concurreren om opdrachten van aanbestedende diensten.

Disbalans

Vanuit de markt zijn signalen ontvangen dat momenteel sprake is van een disbalans. Zo wijst onderzoek uit dat ondernemers het functioneren van klachtenafhandeling en de rechtsbescherming voor ondernemers in sommige gevallen als onvoldoende ervaren. Ook experts – juristen, adviseurs en wetenschappers – hebben een kritische houding tegenover het functioneren van de klachtenafhandeling en de rechtsbescherming. Mede op basis van deze signalen zijn er beleidsvoornemens opgesteld vanuit de politiek teneinde deze rechtsbescherming te verbeteren.

Professionelere klachtafhandeling

Deze beleidsvoornemens zijn geformuleerd in een tweetal kamerbrieven van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer. Voor de aanbestedende dienst is het relevant dat daarbij wordt ingezet op een professionele klachtafhandeling bij de aanbestedende dienst. Met name de klachtafhandeling voorafgaand aan de inschrijfdatum van de aanbesteding. Dit is immers de fase waarin de behandeling van de klacht nog invloed kan hebben op de lopende aanbestedingsprocedure.

Ondernemers zijn van mening dat aanbestedende diensten gemiddeld genomen te weinig tijd nemen om een klacht gedegen af te handelen. Mona Keijzer heeft daarom besloten te laten onderzoeken of een opschortende termijn aan een professionele klachtafhandeling kan bijdragen. Daarnaast wil zij mogelijk voorzien in de behoefte van ondernemers om een stok achter de deur te hanteren die gericht is op aanbestedende diensten die klachten (nog) niet serieus behandelen. De Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: CvAE) wordt als logische organisatie gezien om deze rol te vervullen. Ook hierbij wordt onderzocht of het zinvol kan zijn om aan de klachtafhandeling van de CvAE een opschortende werking toe te kennen.

Gevolgen aanbestedingsprocedure

Ingeval de beleidsvoornemens worden verdisconteerd in wetgeving heeft dat gevolgen voor de aanbestedende dienst. Zij wordt dan immers verplicht om de interne klachtafhandeling zo professioneel mogelijk in te richten. Daarnaast loopt de aanbestedende dienst door een mogelijke opschortende werking van de klachtafhandeling een groter risico dat aanbestedingsprocedures onverwachts langer duren, hetgeen tot gevolg heeft dat belangrijke interne processen vertraging kunnen oplopen. Dat risico wordt vergroot wanneer Mona Keijzer op enig moment besluit gebruik te maken van de besproken stok achter de deur.

Bovenstaande onderstreept wat ons betreft het belang om als aanbestedende dienst te inventariseren of de interne klachtafhandeling goed functioneert. Het juridisch team van Coppa kan u daar desgewenst bij helpen. Wij verzorgen momenteel de klachtafhandeling bij diverse aanbestedende diensten.

Bij vragen en/of interesse kunt u contact opnemen met Sjef Schmidt, aanbestedingsjurist, via sjef.schmidt@coppa.nl of 06-512 748 85. Vanzelfsprekend volgt Coppa de ontwikkelingen op de voet en houden wij u daarvan op de hoogte.

Senior inkoop consultant
Inkoopadvies
Europees aanbesteden

Meer insights

Europees aanbesteden

Aanbestedings­procedure bij onderdrempelige opdracht

Inkooptool (Europees) aanbesteden

Standaard­­documenten in de praktijk

Standaard­documenten bij OWO gemeenten

Aanbestedings­recht in de zorg?

Standaard­­documenten voor het hele inkooptraject

Digitaal samenwerken in een Europese aanbesteding

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.