/
/
Aanbestedings­recht in de zorg?

Aanbestedings­recht in de zorg?

Inkopen in de overheid is aan veel regels gebonden. Bij de meeste inkooptrajecten voor de overheid is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Maar hoe zit dat eigenlijk in private (zorg)inkooptrajecten? Zijn de regels uit het aanbestedingsrecht daarop van toepassing?

Een inkoper bij een private organisatie dient in de aanbestedingsstukken heel expliciet aan te geven of de aanbestedingsbeginselen van toepassing zijn en zo ja welke. Als het niet wenselijk is dat de aanbestedingsbeginselen van toepassing zijn, dan dient dat expliciet aangegeven te worden in de aanbestedingsstukken. Als het uit de aanbestedingsstukken niet duidelijk blijkt of de aanbestedingsbeginselen van toepassing zijn, dan kan het zijn dat de verwachting is gewekt dat bepaalde beginselen uit het aanbestedingsrecht wel van toepassing zijn. Een voorbeeld:

Zorginstelling Daelzicht

Private Zorginstelling Daelzicht had in de aanbestedingsstukken voor de inkoop van onderhoudswerkzaamheden in de buitenruimte, de aanbestedingsbeginselen niet uitdrukkelijk uitgesloten en ook niet expliciet van toepassing verklaard. De inschrijvers konden dus in eerste instantie niet weten of en welke aanbestedingsbeginselen van toepassing waren. De zorginstelling had volgens de rechter echter wel de verwachting gewekt dat een van de beginselen, het transparantiebeginsel, van toepassing was op de aanbestedingsprocedure.

De zorginstelling had de beoordelingsprocedure en de gunningscriteria erg uitgebreid beschreven en had daardoor de verwachting gewekt bij de inschrijvers, dat daar niet vanaf zou mogen worden geweken. De zorginstelling had namelijk opgeschreven dat de inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen én de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, recht heeft op gunning van het werk. De zorginstelling besloot echter om een andere partij de opdracht te gunnen. Deze inschrijver voldeed helemaal niet aan de gestelde eisen en had economisch ook niet het meest voordelig ingeschreven. Gunning aan deze partij mocht niet van de rechter, want de verwachting was gewekt dat het transparantiebeginsel van toepassing was. De zorginstelling diende uiteindelijk schadevergoeding te betalen.  

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:5956

Duidelijkheid geven in aanbestedingsstukken

Een inkoper bij een private onderneming dient er bij een inkooptraject goed op te letten of en welke aanbestedingsbeginselen van toepassing zijn verklaard. Een private opdrachtgever kan door de wijze waarop hij de aanbestedingsprocedure heeft ingestoken, verwachtingen hebben gewekt dat de aanbestedingsbeginselen van toepassing zijn. Dit heeft consequenties voor het verloop van de aanbesteding.

Er kunnen mogelijk vier aanbestedingsbeginselen van toepassing zijn op een inkoopprocedure. Dat zijn het gelijkheidsbeginsel, non-discriminatiebeginsel, transparantiebeginsel en proportionaliteitsbeginsel. Het is van belang om de aanbestedingsstukken dus van te voren goed te controleren op het eventueel van toepassing zijn van deze beginselen. Het transparantiebeginsel is waarschijnlijk van toepassing als in de offerteaanvraag bijvoorbeeld de indrukt is gewekt dat een bepaalde gestelde eis, niet meer veranderd mag worden gedurende de inkoopprocedure. Wil je als inkoper dat deze eis nog wel veranderd kan worden? Dan is het verstandig om die mogelijkheid expliciet op te nemen in de aanbestedingsstukken. Als je zekerheid wilt hebben dat de aanbestedingsbeginselen niet van toepassing zijn, is het verstandig dit expliciet op te nemen in de documenten en bijvoorbeeld geen verwijzingen naar artikelen in de Aanbestedingswet 2012 op te nemen.

managing partner
Inkoopadvies
Europees aanbesteden
aanbestedingsjurist
Inkoopadvies
Europees aanbesteden
Senior inkoop consultant
Inkoopadvies
Europees aanbesteden

Meer insights

Europees aanbesteden

Aanbestedings­procedure bij onderdrempelige opdracht

Inkooptool (Europees) aanbesteden

Toenemend belang van interne klacht­afhandeling

Standaard­­documenten in de praktijk

Standaard­documenten bij OWO gemeenten

Standaard­­documenten voor het hele inkooptraject

Digitaal samenwerken in een Europese aanbesteding

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.