Convenant Medische Technologie in de zorg

Toegevoegd op | Door Eric Wilhelmus

In 2011 is het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg’ (CMT) gepubliceerd. Dit convenant is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en richt zich op de veilige toepassing van medische technologie in zorginstellingen binnen de medisch specialistische zorg. 

Tussen 2013 en 2015 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de implementatie van het convenant onderzocht. Hieruit bleek dat veel raden van bestuur onvoldoende prioriteit bij het convenant legden. In de ziekenhuizen waar het convenant wel voldoende was geïmplementeerd, bleek er toch geen volledige borging in de organisatie te zijn. 

In augustus 2016 publiceerden koepelorganisaties NVZ, NFU, Revalidatie Nederland en ook ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) een tweede druk van het convenant. 

Na publicatie van de tweede versie van het convenant, is de IGJ meer inspecties uit gaan voeren. Niet alleen bij zorginstellingen, ook bij particuliere klinieken waar sprake is van medisch specialistische zorg worden deze inspecties sinds 2017 uitgevoerd. De kans is dus groot dat de inspectie binnenkort voor de deur staat. Is jouw organisatie daar klaar voor?

Wat houdt het convenant precies in?

Het convenant geldt voor ziekenhuizen, zorginstellingen en particuliere klinieken die gebruik maken van:

  • Medische apparatuur
  • Medische informatietechnologie
  • Te steriliseren medische hulpmiddelen
  • Medische verbruiksgoederen
  • Implantaten
  • In-vitro diagnostica

Alle apparatuur die nodig is voor het stellen van een diagnose, voor het uitvoeren van zorg en voor het ondersteunen van techniek vallen onder het convenant. Daarnaast omvat het convenant ook verbruiksgoederen, hulpmiddelen, implantaten en laboratoriumbenodigdheden. De IGJ kijkt onder andere naar hoe de dossiervorming voor deze goederen is ingericht, hoe de opleiding van het personeel is ingericht en vastgelegd, wie welke hulpmiddelen gebruikt en wie hiervoor bevoegd is. De rode draad hierbij is het verminderen en beheersen van directe risico’s voor patiëntveiligheid.

Daarnaast is het van belang dat diverse werkprocessen goed zijn ingericht. Denk hierbij aan de recall of onderhouds- en spoedprocedure. De afdeling inkoop speelt in dit proces een cruciale rol, namelijk die van poortwachter. Voordat artikelen besteld mogen worden, is het van belang dat er gekeken wordt of er aan bovenstaande processen gedacht is en of de dossiers compleet zijn. Is dit niet het geval? Dan is het de taak van inkoop om de besteller(s) hierop te wijzen.

Wat zijn de risico’s van het CMT?

Voldoet een organisatie niet aan het CMT dan loopt deze groot risico tijdens een bezoek van de IGJ. Diverse organisaties hebben in de afgelopen jaren aanwijzing gekregen of zijn onder toezicht komen te staan. Zo bleek in 2016 en 2017 een aantal ziekenhuizen niet ‘convenantproof’ te zijn en waren diverse onderdelen van het convenant niet op orde. Er is een aantal ziekenhuizen voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst omdat het CMT onvoldoende was geïmplementeerd. Deze ziekenhuizen kregen allen een aantal maanden om orde op zaken te stellen. Het spreekt voor zich dat dit grote druk legt op de organisatie, iets wat zorginstellingen te allen tijde zouden willen voorkomen.

Hoe kan COPPA jouw organisatie helpen?

Het niet of onvoldoende voldoen aan de eisen die het convenant stelt kan grote gevolgen hebben voor je organisatie. Het is daarom van groot belang dat je je bewust bent van de huidige situatie waarin jouw organisatie zich bevindt. Daarom biedt COPPA een dienst aan waarin zij uitvoerig nagaat of jouw organisatie conventantprooof is. 

Diverse sleutelpersonen en afdelingen zullen uitvoerig worden beoordeeld op de eisen die het convenant stelt. Door middel van het doorlichten van documenten en het afnemen van interviews wordt inzicht verkregen in de huidige situatie. Na een uitvoerige analyse van de bevindingen zal het duidelijk worden of de organisatie convenantproof is. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal een actieplan opgesteld worden om de organisatie zo snel mogelijk convenantproof te maken. 

Wil je meer informatie over deze dienst? Neem dan contact op met COPPA.

Neem contact op