Beleid Inkooptransactievergoeding bij uitbestede inkoop

Toegevoegd op | Door Coppa

Er zijn klanten die hun inkoop aan COPPA uitbesteden en die hiervoor middels een inkooptransactievergoeding via de leveranciers deze uitbesteding gefinancierd willen. Het is een methodiek die binnen Europa en de VS reeds decennia lang gehanteerd wordt. Dit document geeft een uitleg over deze methodiek en tot slot wordt vermeld waar leveranciers terecht kunnen met vragen en of klachten.

Werking

COPPA ontvangt een standaard percentage over de omzet van de leverancier aan het ziekenhuis. De regeling is vastgelegd in een driepartijen overeenkomst tussen de klant, leverancier en COPPA, waarmee volledige transparantie ontstaat. Deze driepartijen overeenkomst maakt overigens onderdeel uit van de overeenkomst tussen de leverancier en de klant. Na afloop van ieder kwartaal stuurt COPPA een factuur naar de leverancier op basis van de door de leverancier gemaakte omzet (exclusief btw) bij de klant. COPPA draagt zorg voor de instandhouding van de overeenkomst tussen de klant en de leverancier.

Uitgangspunten

  1. COPPA hanteert een vast percentage van maximaal 2% (exclusief btw) over de omzet van de leverancier.
  2. De klant bepaalt welke leveranciers hij wil uitnodigen voor een tender.
  3. De klant bepaalt met welke leveranciers zij een contract wil afsluiten.
  4. De klant bepaalt aan welke kwaliteitseisen door de leverancier moet worden voldaan.
  5. De klant bepaalt de hoeveelheid die bij een leverancier wordt afgenomen.
  6. De klant heeft de mogelijkheid om af te zien van de constructie middels  een productgroep strategisch te verklaren. De vergoeding aan COPPA door de klant vindt dan direct plaats.
  7. De klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst tussen COPPA en klant te ontbinden indien COPPA niet aan haar verplichtingen voldoet in termen van te realiseren kwaliteits-en/of besparingsdoelstellingen.
  8. De looptijd van de vergoeding aan COPPA is gelijk aan de duur van de overeenkomst tussen de klant en de leverancier incluis verlengingen en optiejaren of stilzwijgend. De overeenkomst kan eerder eindigen indien dit tussen de klant en COPPA is overeengekomen.
  9. De klant en COPPA kunnen overeenkomen in de overeenkomst tussen COPPA en de klant dat indien het totaal van inkooptransactievergoedingen een bepaald bedrag overstijgt een deel van dit bedrag terugvloeit naar de klant. Dit uitgangspunten maakt geen onderdeel uit van de drie partijen overeenkomst. 

Klachten

Indien een leverancier van mening is dat een driepartijen overeenkomst in strijd is met bovenstaande kan hij een klacht indienen via klachten@coppa.nl. Deze klacht zal dan door COPPA in nauw overleg met de klant worden beoordeeld.